مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

پلیس آلبانی (سند): مجاهدین ممکن است باز هم در آلبانی جداشدگان و یا آنها که تلاش میکنند جدا شوند را مانند عراق بکشند. 

 

dd15363453171536345339
براساس یک سند مربوط به گزارش محرمانه پلیس آلبانی که تلویزیون کانال چهار انگلستان منتشر کرد ه است، مجاهدین یک تهدید امنیتی برای آلبانی محسوب میگردند.
خبرنگار ارشد تلویزیون کانال چهار انگلستان خانم لیندا هیلزوم طی تهیه و انتشار رپورتاژی در مورد مجاهدین در آلبانی یک سند محرمانه  پلیس مربوط به اسناد پلیس دولتی آلبانی را منتشر کرده است.
بر اساس این سند که توسط اسکوف اعظم آردی ولیو نیز امضاء شده است :
“مجاهدین تهدید امنیتی برای آلبانی محسوب میشوند. بدلیل اینکه دلایل کافی و ظن وجود داد که اعضای گروه مجاهدین ممکن است جدا شدگان یا کسانیکه تلاش کنند از آنها جدا شوند را بکشند.
مجاهدین ممکن است که تهدید امنیت داخلی محسوب شوند چرا که افراد آنها بطور عمیقی شستشوی مغزی شده اند و بخشی از ساختار نظامی بوده اند، آموزش جنگ و عمل تروریستی را دیده اند. “

درادامه سند آمده است:

فرقه مجاهدین یا ام ای ک (سازمان مجاهدین) دارای سابقه تروریستی هستند و تا سال 2012 در لیست تروریستی ایالات متحده قرارداشتند.

با احتساب مغزشویی اعضاء و فعالیتهای آنها در عراق، پلیس دولتی نگران تکرار شدن کشتن اعضایی است که میخواهند گروه را ترک کنند.

اعضای جدا شده این سازمان در عراق بقتل رسیده اند چون بطور علنی با فعالیتهای سازمان مخالفت کرده بودند. در فرایند زیر نظر گرفتن اعمال و رفتار آنها در مورد افراد فوق الذکر که در حال حاضر ازآنها جدا شده اند دلایل کافی و ظن وجود دارد که شرایط مشابه شرایطی است که در عراق اتفاق افتاد که به قتل اعضای جدا شده منجر شد.

لینک به متن اصلی گزارش روزنامه آلبانیایی

http://www.gazeta55.al/aktualitet/item/187698-raporti-sekret-i-policise-muxhahedinet-perbejne-rrezik-per-sigurine-ne-shqiperi

 جنبش نه به تروریسیم و فرقه ها

 

 

روزنامه گازتا 55

==============================

متن انگلیسی : ترجمه شده متن آلبانیایی

 

Mujahideen pose a threat to Albania’s security, according to the English Channel 4 television. Through their main correspondent Lindsey Hilsum, this television has published a reportage for Mujahideen in Albania by publishing a secret police file of the State Police.
According to this document, signed by Archbishop Ardi Veliu, Mujahideen constitute a security risk in Albania, as there are reasonable suspicions that members of the MEK group may kill members who emerge or attempt to get out of the group.
Mujahideen “may have implications for internal security, as these individuals are deeply indoctrinated, have been part of military structures, have participated in combat and acts of terror,” the secret document says.
The Mujahideen sect, otherwise known as MEK, has a terrorist go-ahead and was involved by 2012 in the list of US terrorist organizations. Taking into account the indoctrination of members and their activity in Iraq, State Police suspects that repetition may have killings of members leaving the group.”Former members of this organization have been murdered in Iraq since they have publicly appeared in opposition to the organization’s activity … in the process of seeing the indications of the actions and behaviors of the concerned citizens who are currently in detached from this organization, there are reasonable suspicions that this situation is the same as it happened in Iraq, which was followed by murder, “reads the document signed by Ardi Veliu.Currently Mujahideen have been sheltered in a large camp at the Durrës Genoa, where they are under constant scrutiny of the Albanian authorities, to overlook any potential danger they may have for the country’s security.
Mujahideenˌmo͞ojəhiˈdēn
Definitionen von mujahideen
Substantiv
guerrilla fighters in Islamic countries, especially those who are fighting against non-Muslim forces.==========

متن اصلی مقاله

روزنامه گازتا 55

Raporti sekret i policisë: Muxhahedinët përbëjnë rrezik për sigurinë në Shqipëri

Muxhahedinët përbëjnë një rrezik për sigurinë e Shqipërisë, sipas televizionit publik Anglez Channel 4. Me anë të korrespondenti kryesore të tyre Lindsey Hilsum, ky televizion ka publikuar një reportazh për Muxhahedinët nê Shqipëri duke publikuar një dokument sekret të Policisë së Shtetit.

Sipas këtij dokumenti, të firmosur nga kryepolici Ardi Veliu, muxhahedinët përbejnë një rrezik për sigurinë në Shqipëri, pasi ka dyshime të arsyeshme që anëtarët e grupit MEK, mund të vrasin anëtarë qe dalin ose tentojnë të dalin nga grupimi.

Muxhahedinët “mund të sjellin implikime në sigurinë e brendshme, pasi këta individë janë të indoktrinuar thellësisht, kanë qenë pjesë e strukturave ushtarake, kanë marrë pjesë në luftime dhe akte terrori.”, thuhet në dokumentin sekret.

Sekti i Muxhahedinëve, i njohur ndryshe me emrin MEK, kanë një të shkuar terroriste dhe ishte e përfshirë deri vitin 2012 në listën e organizatave terroriste nga SHBA. Duke marrë parasysh indoktrinimin e anëtarëve dhe veprimtarinë e tyre në Irak, Policia e Shtetit dyshon që përsëritja mund të ketë vrasje të anëtarëve që largohen nga grupi.

“Me parë në Irak kanë ndodhur vrasje të ish-anëtarëve të kësaj organizate të shkëputur prej saj pasi ata kanë dalë publikisht duke iu kundërvënie veprimtarisë se organizatës….në vijimësi duke parë indikacionet e veprimeve dhe sjelljeve të shtetasve në fjalë të cilët aktualisht janë të shkëputur nga kjo organizatë, ka dyshime të arsyeshme se kjo situatë është e njëjtë me atë të ndodhur më parë në Irak e cila është pasuar me vrasje.”, thuhet në dokumentin e firmosur nga Ardi Veliu.

Aktualisht Muxhahedinët janë strehuar në një kamp të madh në Manëz të Durrësit, ku janë në vëzhgim të vazhdueshëm të autoriteteve shqiptare, për t’i paraprirë çdo rreziku të mundshëm që ata mund të kanë për sigurinë e vendit.

dd15363453171536345339

لینک به روزنامه آلبانیایی منتشر کننده سند و رپورتاژ تلویزیون کانال چهار انگلستان

http://www.gazeta55.al/aktualitet/item/187698-raporti-sekret-i-policise-muxhahedinet-perbejne-rrezik-per-sigurine-ne-shqiperi

لینک به فیلم اصلی رپرتاژ تلویزیون کانال چهار انگلستان

https://www.channel4.com/news/the-shadowy-cult-trump-advisors-tout-as-an-alternative-to-the-iranian-government

—————————————————————————————

معنی فرقه را در این ویدئو که کودکان مجاهدین در اسارت فرقه گرفتارند میتوان بخوبی فهمید. کودکانی که به اجبار در اشرف نگهداری میشدند، هر سال چندین بار اینگونهبه  صحنه کشانده شده و مجبور میکنند که در مقابل جمع کتبا تعهد داده و جلو دوربین ظاهر شوند و با حاضر حاضر گفتن دست رهبری را از جنایتی که در حق آنها در اسیر کردن آن که منجر به خودکشی های بسیاری در میان این کودکان و نوجوانان شده است را برای روز پاسخگویی به عدالت بشویند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.